Cena facky aneb Gottwaldovy boty - cesta do Skoronic